Ziekmelden en verlof

Ziek melden

Aan het begin van de dag controleert de leerkracht of alle leerlingen aanwezig zijn. Als uw kind door ziekte afwezig is, willen wij graag dat u dit vóór 08.20 uur aan ons doorgeeft. Dit kan door uw kind absent te melden via onze app: Social Schools.

Als een leerling zonder kennisgeving afwezig is, wordt er contact met thuis opgenomen.

 

Verlof

Wanneer uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Het kan voorkomen dat uw kind, om verschillende redenen, niet naar school kan komen. Hier dient verlof voor aangevraagd te worden bij de directeur. Extra verlof kan bijvoorbeeld worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die “buiten de wil zijn gelegen”. Gewichtige omstandigheden zijn onder andere:

  • Wettelijke verplichtingen
  • Jubilea: 25 en 40 jaar
  • Overlijden
  • Bruiloften
  • Huwelijksjubilea: 12 ½ , 25 en 40 jaar
  • Religieuze feesten of verplichtingen

U vraagt hiervoor verlof aan in de Social Schools-app.

 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het verlengen van vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet. De enige mogelijkheid voor extra verlof voor vakantie wordt genoemd in de Leerplichtwet. Dit is het geval als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders alleen buiten de vastgestelde schoolvakanties met hen op vakantie kan.

 

Ongeoorloofd verzuim

Als uw kind afwezig is zonder dat er toestemming is gegeven voor extra verlof, dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Het kan ook voorkomen dat uw kind regelmatig te laat komt op school. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur van de school verplicht het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.